Båtskolen i Kristiansund

- på rett kurs

Sjøvett

Regel 2 i sjøveisreglene sier det meste om sjøvett når en ferdes på sjøen. Alle har ansvar som er ombord for å vise hensyn, ta hensyn til andre sjøfarende og vise godt sjømannskap. 

(a) Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, dets reder, fører eller mannskap for følgene av en hvilken som helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iaktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi. 

(b) Ved tolking av disse reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle særlige omstendigheter, herunder begrensningen av vedkommende fartøys manøvreringsmuligheter, som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra disse reglene for å unngå øyeblikkelig fare.

Seilas i havner

Når vi seiler i havner, må vi innrette oss etter gjeldende havnebestemmelser. 
Vi kan f.eks. ikke fortøye hvor vi vil. 

I Den Norske Los finnes opplysninger og kart eller fotografi som viser de forskjellige havner. I tillegg finnes havnekart for de fleste havner og byer. Det er viktig å følge fartsbestemmelsene. Som regel er 5 knop høyeste tillatte fart. Vi må også ta hensyn til bølger fra eget fartøy når vi passerer fortøyde båter, arbeid ved kai, dykkerarbeid og lignende. Fritidsbåter skal også ta hensyn til nyttetrafikken, f.eks. ferger, passasjer og lastebåter m.v. 

For noen havneområder gjelder også bestemte regler for hvilken side inn- og utgående trafikk skal velge. Der det finnes to innseilingsleier, er ofte den ene leia for inngående og den andre for utgående trafikk.

Opplæring i kart for navigasjon

Planlegging/forberedelser til seilas viktig