Båtskolen i Kristiansund

- på rett kurs

KURSET FRITIDS-SKIPPERSERTIFIKATET (D5L)
Fritidsbåtskippersertifikat

Sertifikat som kreves for å føre et fritidsfartøy med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart.

Du må ha bestått fritidsbåtskippereksamen fra et kurssenter som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 20 nautiske mil av grunnlinjen, pluss området mellom Lindesnes - Limfjordens vestmunning og Karlskrona - Svinemünde).

Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, skipslære, sikkerhetsopplæring og motorlære. Eksamen består av skriftlige og muntlige/praktiske prøver.

Fartstid

Fartstid skal dokumenteres ved framleggelse av sjøfartsbok, fartsoppgave eller erklæring som er bevitnet av politi eller andre som må anses å ha kjennskap til den fartstid som søkes godkjent. Bevitnelser fra nær familie godtas ikke.

Fartstidsalternativer:

  1. Disponert (eierskap / full og sammenhengende disposisjonsrett) og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år.
  2. Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk.
  3. 12 md. effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere.
    Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt, fortøyning, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri.

Helseerklæring

Det kreves en gyldig helseerklæring, som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, samt allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt. 

World wide (D5LA) 

Fritidsbåtskippersertifikatet kan bygges på med et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Med det kan man føre et fritidsfartøy med skroglengde inntil 24 meter i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Utstedelse av sertifikat 

Søknad om fritidsbåtskippersertifikat sendes Sjøfartsdirektoratet. Alle vedlegg til søknaden må være bekreftet rett kopi av offentlig myndighet. Eksempelvis er NAV, Politi, Sjøfartsdirektoratet / stasjoner, offentlig myndig godkjent for rett kopi, derimot gjøres det oppmerksom på at post, bank eller kopisentre ikke er offentlige kontorer.

Påmelding